FANDOM


 • Sommmerjan

  Svědectvím své doby je všechno. Všechno ale nelze zachovat – i když v takových ikonických areálech jako je centrum staré Prahy apod. by to měl být cílový stav pro vlastníky, úřady i projektanty. Tím spíše je ale potřeba dokumentovat různé stavby, které mohou být ohrožené ze dne na den, protože si nevysloužily dostatečné stáří, aby došly obecnější úcty. Mohou být i technicky či výtvarně spíše podřadné. Nicméně v souvislostech komplexního vnímání historických a prostorových souvislostí potřebujeme zachovat informace o tom, co se vyskytovalo v okolí vybraných památek, obdařených zákonnou ochranou. S čím během doby např. kontrastovaly, jakým sousedstvím mohly být dokonce ohroženy nebo znešvařeny.

  Proto je třeba vítat i systematické zkoumání sta…

  Read more >
 • Sommmerjan

  Budovy bývalého v Duchcově, na Bílinském Předměstí, se v minulých dnech staly minulostí. Na snímku z tohoto týdne tak již je zachyceno jen urovnané zbořeniště se zbytky sutin. (Zbývají ještě stručné informace v Památkovém katalogu. Naštěstí tu však ještě mají viadukt a dokonce i další nádraží s přesvědčivějšími hodnotami.)

  (Snímek z roku 2011 ovšem ukazuje, že stavba byla tak jako tak „odepsána“. Tím spíše by ale mohla být pro budoucnost i jako varování dokumentována bohatší fotodokumentací.)

  (Ediční poznámka: V nefunkčních odkazech na Památkový katalog je třeba upravit začátek adresy: https: > http: - tedy psát bez "s"; tato závada se v současné době odstraňuje.)

  © Jan Sommer, 20180923

  Read more >
 • Sommmerjan

  Pokud je dokumentace památky zpřístupňována systematičtěji, můžeme též sledovat její proměny – někdejší chátrání, a pak následné znovuzrození. I když – pravda – to někdy může vést k diskusi či otázkám ohledně ztracené autenticity… Nicméně příklad roubeného ohrazení usedlosti čp. 77 v Baníně je cennou ukázkou i proto, že v MIS jsou k dispozici též starší snímky z doby před opravou, ukazující, že degradace řady trámů, vystavených účinkům klimatu, dosáhla hranice úplného rozpadu. Čili vlastně lze počítat leda s tím, že se budou podobné památky periodicky obnovovat. Jistě je důležité se o ně pečlivě starat a co možná odkládat moment, kdy bude nutné opět zasáhnout. V dokumentovaném případě se také zřejmě projevila snaha z odborného i vzdělávací…

  Read more >
 • Sommmerjan

  Zajímavá skupina snímků představuje industriální areál. Část fotografií je z roku 2011, část je zcela aktuální.

  Náležitostí konglomerátu budov jsou i vily vlastníků továrny, takže se jedná o pozoruhodný komplex, dokládající fungování i kulturní význam nevelkého rodinného podniku, autonomního i z hlediska vodního energetického zdroje.

  Lze spíše odhadovat, že by dokumentační a výzkumná akce mohla souviset s některým z výzkumných projektů NPÚ, ale je také možné, že jde o „rutinní“ součást mapování památkového potenciálu.

  Nicméně dohledání všech dokumentů není úplně snadné, část je asi z důvodů rozpracovanosti neveřejná.

  Heslo v Památkovém katalogu. Geoportál.

  © Jan Sommer 20180914

  Read more >
 • Sommmerjan

  MIS dnes: Pilíř 22

  September 12, 2018 by Sommmerjan

  Zajímavý příklad detailní dokumentace ohrazení zámku (ale mohlo by jít o jakoukoliv jinou formu oplocení či vůbec vymezení na hranicích nějakých ploch). „Pilíř 22“ přímo volá po hledání dalších „kontextů“… Jsou někde informace k ostatním „pilířům“? Mohu si projít postupně jednotlivé pilíře? Případně se podívat na všechno, co souvisí s danou hranicí? Nebo s navazujícími plochami nebo dalšími odbočujícími hranicemi? Lze dohledat dokumentaci daných pilířů z různých epoch jejich vývoje, chátrání, oprav, zániku?

  Ano, asi to vše nějak lze získat, ale zatím není snadné a prvoplánově dostupné ani vypsání všech dokumentů k prověřovanému pilíři. Otázkou jsou i vazby na dřívější fotky či třeba projekty celého ohrazení, kde patrně těžko může dojít k vy…

  Read more >
 • Sommmerjan

  Je celkem logické, že Metainformační systém památkové péče slouží k několika základním úkolům státní památkové péče při ochraně kulturního dědictví; jsou zde zpřístupňovány různé dokumentační a evidenční podklady, úřední a právní dokumenty. Fotografie dokumentují v základu podobu památek, ve které jsou chráněné, ale zachycují i dřívější či současné proměny, někdy devastaci i zanedbávání. Dostupné jsou to ovšem i dokumenty monitoringu stavebně-technického stavu památek, více méně pracovní průzkumové snímky apod. Trochu to, pravda, souvisí i s tím, že památková péče provozuje toto sdílené úložiště jako jediné. Další snímky jsou pak pro praktické potřeby památkářů sdíleny na interních discích v zabezpečených neveřejných sítích, mnohdy na sepa…

  Read more >
 • Sommmerjan

  Již tu byly zmiňovány filosofické „sváry“ při specifikování míry podrobnosti fotodokumentace v MIS. Přitom je využíváno prakticky celé široké rozmezí mezi názorem, že v zásadě postačí, když ke každé památce bude k dispozici „identifikační snímek“, který má zejména tu úlohu, že v Památkovém katalogu poskytuje bleskurychlou orientaci o základní podobě objektu; to je samozřejmě velmi podstatné. Protipólem pak jsou různé přístupy k „úložišti“ jako „skladu“ veškeré dokumentace. Asi k tomu podněcuje i to, že jiné takové úložiště „pracovního“ typu k dispozici není (krom četných neveřejných disků na památkových pracovištích; jenže ty jsou "off-line", takže chybí podpora publikačních potřeb). Je ovšem možné soubory v MIS nastavit jako neveřejné a p…

  Read more >
 • Sommmerjan

  Kapacita úložišť MIS NPÚ je prakticky bez omezení (resp. jsou kapacity dle potřeby rozšiřitelné). Toto úložiště je ovšem přednostně využíváno k archivaci a dalšímu praktickému uplatnění dokumentů v rámci odborné agendy památkářů v souladu s Památkovým zákonem. Např. celkové pohledy na stavby jsou pak veřejně prezentovány především jako tzv. identifikační snímky v Památkovém katalogu, umožňující nejrychlejší představu o základních vlastnostech a podobě objektu. Fotograficky jsou dokumentovány podoba a proměny památek, a to včetně zpřístupněných scanů historických fotografií. Rovněž je zejména prostřednictvím fotografií stav památek monitorován. Pro historii památkové péče i pro posuzování aktuálních záměrů obnovy či rekonstrukce mají význam…

  Read more >
 • Sommmerjan

  Vracím se ještě do jisté míry k tématu předchozího blogu...

  Četné památkové průzkumy i opravy z logických důvodů nelze veřejně prezentovat např. jako přímý videopřenos. I když i takové pokusy v nedávné době ověřovali archeologové, restaurátoři nebo muzejníci. Pokud nedojde k porušení osobnostních či nějakých dalších práv, nemuselo by to vadit. Tím spíše, že nakonec jsou památky veřejným statkem z hlediska své hodnoty, a tento status není závislý na vstřícnosti vlastníka, i když ta je jistě žádoucí a je svědectvím jeho kulturnosti. Zkoumání minulosti a hodnot památek je vedle fyzické ochrany a péče vlastně hlavním úkolem pro každého, tím spíše např. pro památkové instance, projektanty, stavební úřady… Památky jsou totiž památkami hlavně v zá…

  Read more >
 • Sommmerjan

  Uložení dokumentace do MIS v zásadě nemá žádné časové limity. Nic v dnešní době nebrání importovat dokumenty rovnou z terénu, nebo s minimálním zpožděním při prvním zapnutí počítače. Přesto však, že vidíme v terénu stále více fotících památkářů, v některých případech dokonce na mobil vyšší výkonové třídy, do MIS přicházejí především „referentské“ snímky z několika posledních let, ty čerstvé nikoliv.

  Asi se z toho dá vyvodit, že i nynější čerstvé snímky potřebují nějak dozrát. Zvážit to můžeme i nad snímkem z „právě teď“ rekonstruovaného vodního kola Velkopřevorského mlýna na Čertovce v Praze na Malé Straně. Nejrůznější odborné i ekonomické hodnotící zprávy budou vydány až po zpracování někdy po ukončení akce. Co tedy nyní s takovýmto snímk… Read more >
 • Sommmerjan

  Nahlédneme-li do MIS z hlediska „přírůstkového“ - tedy tak, že nás zajímá, co se děje, jaké dokumenty obohacují evidenci (oceníme rychle přibývající historické dokumenty i fotografie), zda se touto cestou třeba můžeme dozvědět o aktuálních objevech, neprodleně poznáme, že se jedná vlastně o kaleidoskopické záplavy podkladů všeho druhu, které mnohdy získávají vypovídací schopnost až po delší době, v kombinaci se vším ostatním informatickým bohatství, nyní stále dostupnějším.

  Aktuální výzkumy není ovšem snadné prezentovat. Výzkumník by musel mít čas během prací vypracovat nějaké hypotézy a s přiměřenou mírou určitosti jimi dokumentaci okomentovat. Přitom se ale stává, že během výzkumu k proměnám interpretací či předpokladů dojde několikrát; a…

  Read more >
 • Sommmerjan
  Aktuálně se v MIS objevila celkem nenápadná fotografie, zachycující interiérovou stěnu vesnické usedlosti s téměř dokončenou hliněnou omítkou se stopami rukou... Užití hlíny v drobném obytném stavitelství patří k tradici venkova a zaslouží si další rozvíjení, jak se mu jej dostává právě na jižní Moravě do značné míry, i když mnohdy ještě chybí pochopení vlastníků památek (i těch neprohlášených). Po absolvování několika obratných pokusů ovšem získáme další obrázky a dokumenty k objektu z archivu MIS (zmiňuji to proto, že skutečně musíte vyvinout určitou strategii, protože „parametrické vyhledávání“, výpis souvisejících dokumentů v MIS z odkazu v Památkovém katalogu, dotazy fulltextem na rejstříkové číslo apod. nám pokaždé ukáží něco trochu … Read more >
 • Sommmerjan

  Skromně a postupně se prosazuje myšlenka, že pro efektivitu památkové péče je třeba naplňování několika podmínek. Významnou měrou se i institucionálně, metodicky a reálně daří rozšiřovat osvětové (vzdělávací, dnes edukační) aktivity památkářů (tiskoviny, weby, workshopy, prohlídky…). Roste i povědomí o významu hlubokého poznání památek jako podmínky vhodné opravy. Do jisté míry získává respekt i zpracování a archivace dokumentace z průběhu oprav památek (stále hodně záleží na osobních iniciativách průzkumníků, i když roste i systémová podpora), případně i záznam objektů, jež se bez šance mění v ruiny.

  V každém případě je dnes velmi podstatnou součástí takových záznamů co nejkvalitnější fotodokumentace (jistě jsou důvody třeba i pro video, p…

  Read more >
 • Sommmerjan

  Už jsme to tu někde zmiňovali, že zimní období i přes krátké dny a často zataženou oblohu je také důležitým termínem pro fotodokumentaci stavebních památek. Samozřejmě to platí především pro exteriéry tam, kde je stavba obklíčena opadavým stromovím či křovím. Podobně by se mělo přistupovat i k dnes mediálně velmi populární laserové letecké měřické dokumentaci LiDAR. I její výsledky musejí být bez lupení řádově přesnější.

  Hemže - areál kostela Nanebevzetí Panny Marie, zvonice s kaplí sv. Jana Nepomuckého, foto Jitka Svobodová, NPÚ, 2018. Zdroj.

  © Jan Sommer, 20180208

  Read more >
 • Sommmerjan

  Záznamy stavu památek, zejména všemožných poškození a závad, jsou standardní součástí veškerých dodavatelských zpráv (průzkumů statiky, zavlhčení, biotického napadení, dále archeologie, SHP, restaurování…). To dnes již celkem obvykle doplňují veliká množství zejména fotografií z průběhu oprav, nicméně taková dokumentace se často zaměřuje k záznamu problémů, které vyvolávají případné navýšení pracnosti, kterou bude muset investor „pokrýt“. Zprávy s dokumentací pak bývají předány investorovi, podle okolností i příslušným úřadům, a pokud se navázala vstřícná komunikace, také bývají uloženy u památkářů. To má různé důsledky pro dostupnost takové dokumentace pro budoucí srovnávací studium nebo třeba pro praktické porovnávání různých typů poškoz…

  Read more >
 • Sommmerjan

  Ke specifickým dominantám návsí i menších náměstí často patří hasičské zbrojnice. Někdy jde o čistě užitkové objekty, podobné větší garáži. Větší zbrojnice se stavěly obvykle později během 20. století častěji někde na okraji zástavby, aby např. bylo možné garážovat více vozidel či připojit cvičiště. Hasičské zbrojnice často vytvořily malebnou skupinku s návesní kaplí, zvoničkou, křížkem… Zbrojnice bývají ozdobené štukovými fasádami s bosáží, profilovanou římsou a ve štítu sedlové střechy mívají emblém sestavený z typického hasebního náčiní apod.

  Náš příklad je pozoruhodný vysokou bedněnou věží pro sušení hadic, kterou se v prostoru centra městečka výrazně uplatňuje. Prohlášena za kulturní památku byla relativně nedávno, před párem měsíců... …

  Read more >
 • Sommmerjan

  Tento typ kličky se zřejmě používal mezi válkami. U nás doma je upevněn na dveřích od WC asi od roku 1929. Díky pečlivosti při nátěrech má dodnes krásně blýskavý mosazný povrch obrtlíku i štítku. Podle metadat snímku je ovšem klička na snímku spolu se svou budovou určena k likvidaci. Vzhledem k datu pořízení snímku možná už i zanikla…? Když tedy začínáme ten nový rok 2018, popřejme pořádnou kliku při hledání nového využití či v boji za záchranu co největšího množství památek.

  Dyjákovice, okres Znojmo, pozdně barokní  z roku 1746, detaily dveřních kování WC ve východním přístavku (určeno k odstranění). Foto NPÚ, Zdeněk Čižmář, 22.2.2017; uveřejněno 4.1.2018. Zdroj.

  © Jan Sommer, 2018

  Read more >
 • Sommmerjan

  Přejme si do nového roku 2018 co nejvíce citlivě opravených památek. A samozřejmě také to, aby opravy mohly být prováděny více zavčasu, než nastane totální rozklad – vyjde to levněji, a hlavně se zachová více ze substance památky…

  Hevlín, okres Znojmo, kostel Nanebevzetí Panny Marie, hlavní průčelí, detaily konstrukce krovu věže – tvarosloví ramenátů, deštění cibulí. Foto NPÚ, Zdeněk Čižmář, 12.7.2017; uveřejněno 4.1.2018. Zdroj.

  Památkový katalog.

  © Jan Sommer, 2018

  Read more >
 • Sommmerjan

  ...je poměrně nesnadný úkol (skoro jako u mariánského sloupu, křížku v polích apod.). Nic moc není vidět při modrojasném nebi, při protisvětle, ani při ostrém slunci, kdy je jedna půlka přesvětlená, druhá černá. Navíc kolem většinou převažuje spousta pixelů oblohy jen tak. Tak se pokusíme o kompozici s křovím v popředí. Načež nás trochu zaskočí chování techniky. Stromky a lebeda v popředí jsou ostré, ale to hlavní, komín v pozadí, se ocitá mimo pásmo hloubky ostrosti automatického zaostřovacího systému. Pozor na tyto záludnosti :-)

  Obr.: Kožlany, okres Plzeň - sever, továrna na hliněné a šamotové zboží, kruhová pec s komínem. Foto David Tuma, NPÚ. Zdroj.

  © Jan Sommer, 2017

  Read more >
 • Sommmerjan

  Pro památkáře televize tak moc historický jev není, takže ani snímků televizních antén či interiérů bytů s TV přijímači, anebo zase historických vysílacích studií nebo ateliérů zatím moc nenajdeme (je možné, že něco je v evidenci mobiliárního dědictví CastIS, ale tam není veřejně dostupného nic).

  Mezi pár snímky s „klíčovým slovem“ „televize“ najdeme zajímavý historický doklad z dob šíření televizního signálu. Dnes již není kam se před signálem ze satelitů i terestrickým schovat. Prý, abychom si mohli co nejpřesněji vybrat podle svého gusta...

  Obr. Zlaté Hory, Biskupská kupa. Rozhledna a poštovní stanice. Pohled na vstup do rozhledny od jihu během instalace anténních systémů televize. 1965. Archiv NPÚ. Zdroj.

  Celkový pohled na rozhlednu.

  Poloh…

  Read more >
 • Sommmerjan

  Nesporným obohacením informační pokladnice MIS se v posledním více než roce stávají také všemožné evidenční formuláře. Jejich vznik byl tradičně motivován potřebou jednotné evidence kulturních památek, čehož se mj. docilovalo vyplňováním kolonek se standardními tématy, jež umožňovaly přehledně uvést a vyhledávat typ památky, číslo popisné domu, převládající konstrukce, architektonický sloh apod. Takové osvědčené fazóny pak s různými dílčími modifikacemi vládly i různým kampaním aktualizace či reidentifikace památkového fondu, ale v obdobné struktuře byly převzaty i mnohde jinde, když se evidovaly památky různého druhu, ve specifických regionech apod. Skoro v každé pracovní kampani pak došlo k nějakému dílčímu vylepšení na základě zkušenost…

  Read more >
 • Sommmerjan

  Systém datových úložišť NPÚ je velkoryse rozvržen. V posledních měsících získáváme velké informační obohacení díky průběžnému zpracovávání scanů pořizovaných v posledních letech v památkářských archivech ve velkém digitalizačním projektu NPÚ. Kromě aktuálních snímků, kterých si zde všímám nejčastěji, nelze pominout zpřístupňování archivních snímků objektů (i listin či plánů), které byly před desítkami let zlikvidovány. To je určitě zajímavé i informaticky, protože v místě dokumentované chaloupky dnes nemusí být opravená někdejší památka, ale louka, továrna, panelákové sídliště, zbořeniště zarostlé křovím, trosky JZD...

  V minulých desetiletích sice památkáři systematicky pracovní i „profesionální“ fotodokumentaci uchovávali a studovali (nic …

  Read more >
 • Sommmerjan

  Zpráva tak trochu shodou okolností téměř dušičková.

  Možnosti Metainformačního systému jsou široké a postupně jsou obohacovány spolu s tím, jak dynamicky přibývá archivovaného obsahu. V přibývajících sbírkách dokumentace také pozorujeme impozantní ukázky systematické dokumentační a inventarizační práce památkářů, případně jejich spolupracovníků angažovaných ve výzkumných programech apod.

  V posledních týdnech výrazně přibývá náhrobků z Ústředního hřbitova v Brně. Např. si ukažme náhrobek Eduarda Tilla (Památkový katalog).

  V minulých měsících (loni?) jsme zaznamenali výsledky projektu soustavného výzkumu náhrobků, které byly rovněž zpřístupněny v Památkovém katalogu a v MIS – co se mi podařilo konstatovat, týkalo se to zejména Jablonecka, Libere…

  Read more >
 • Sommmerjan

  Obří informační fond Metainformačního systému NPÚ (MIS) roste každým dnem, a tempo se zřejmě stupňuje. Jaksi statisticky musí dojít také k drbnostem, které známe každý z vlastní prxe, totiž k přklepům. V běžném textu to celkem rádi bez problémů „okometricky“ přejdeme a domyslíme si správnou verzi ('může se stát každému). Nicméně v rámci databázových systémů s jejich fulltexty, klíčovanými slovy aj. vymoženostmi okamžitě vzniká problém.

  Při letmém procházení přírůstků v MIS (přitom bohužel musíme přijmout, že žádné zobrazení „dnešních“ přírůstků systém nenabízí, tím méně třeba výpis těch, co přibyly od posledního dotazu apod.) narazíme i na drobné vtipné závadičky. Často parmení z toho, jak je uspořádána klávesnice a jak myslivna psaře zvládne blíz…

  Read more >
 • Sommmerjan

  Komunikace s veřejností patří také k důležitým úkolům odborných institucí, včetně památkových. Jaksi "úskočně" vzato i proto, že to pomáhá účinnosti standardního památkového dohledu při stavebních či restaurátorských zásazích apod., jak je dán "legislativně". Čím více lidí pochopí důvody a způsoby ochrany kulturního dědictví, tím lépe (občané to sice máme uloženo zákonem památkovým i jinými, ale za hlavní je třeba považovat právě občanskou dohodu). A je to lepší i proto, že to přispívá k možnosti, že spíše přijmou dotčené osoby samy památková omezení, kdyby na ně dolehla, nebo se mohou památkářů kompetentněji zastat, kdyby snad podléhaly v boji za zachování nějaké hodnotné součásti památkového fondu developerovi, necitlivému stavebnímu úřa…

  Read more >
 • Sommmerjan

  Památková data by měla jaksi přirozeně propojovat všechen „materiál“ kulturní paměti lidstva. Nicméně jsme v situaci, kdy památkové instituce data spravují separatisticky. Proto je vítaným zpestřením, když si je třeba poskytnou k obohacením partnerské dokumentační sbírky. Asi si přitom dovedou připustit i ten cíl, že by památky i např. jejich fotky byly sdíleny v nějakém "bezešvém" informačním systému. Ale dobrá… Nyní byl Metainformační systém NPÚ obohacen o fotku Věstonické Venuše, „publikovanou s laskavým souhlasem Moravského zemského muzea“ v Brně.

  Tím pádem je ale fotka ozvláštněna ještě dvojicí „log“ - MZM i NPÚ. To je při profesionálním provedení snímku v bezestínové podobě (patrně foceno v nějakém osvětlovacím „softboxu“) nejen docel…

  Read more >
 • Sommmerjan

  MIS dnes: Nejen záchodky

  September 25, 2017 by Sommmerjan

  Nedílnou součástí „moderních“ dnes historických železničních stanic byla i hygienická zařízení (dnes se kdovíproč často říká sociální). Již jsem tu zmiňoval nedávnou dokumentaci jednoho pustnoucího záchodku, což jsou „budovy“ celkem bez šancena zachování, pokud se pro ně nevymyslí nějaké zatím netušené nové využití.

  Také dnes se v MIS objevuje malebný příklad na téměř zámecké architektonické úrovni. Nicméně má zajímavého souseda – elektrickou rozvodnou skříňku (či jak se to regulérně jmenuje). Takové „objekty“ asi zatím záměrně dokumentuje málokdo (i když třeba zajímavá sbírka se rýsuje zde nebo zde).

  Foto: Běšiny, okr. Klatovy, železniční stanice čp. 31, záchodky, pohled od V. Foto NPÚ, David Tuma, 29.8.2017, on-line 25.9.2017. Zdroj.

  © Jan …

  Read more >
 • Sommmerjan

  Dne 13.9.2017 byl po nedávno skončené opravě již potřetí veřejnosti otevřen dům U Voříkovských na Starém Městě v Praze (čp. 219/I, Liliová 5) (Památkový katalog - bude zřejmě aktualizováno; Wikipedie). Komentované prohlídky již probíhaly celkem v klidu, protože zájemci se museli předem registrovat v poněkud ne zcela podbízivém vstupenkovém systému, takže se jich dostavil rozumný počet (srpnového dne otevřených dveří se zúčastnilo několik set návštěvníků, naštěstí velmi způsobných a vstřícných, takže se nikomu nic nepřihodilo, ani zřejmě žádný předmět nebyl poškozen apod.).

  Návštěvníci vcelku pozitivně hodnotili výsledek obnovy, která nezastřela historicitu objektu, nyní vyhovujícího i potřebám moderních odborných kanceláří (obnova byla médi…

  Read more >
 • Sommmerjan

  Mosty coby stavby jsou pro lidi nezastupitelné z mnoha hledisek, prvořadě samozřejmě jako dopravní spojnice pro lidi i jejich náklady. Ale v souvislosti s tématem Dnů evropského dědictví 2017 (European Heritage Days – EHD) „Památky a příroda“ jsou významné proto, že slouží k překonávání přírodních překážek, v principu především terénních nerovností – údolí, roklí, kaňónů… Přirozeně též vodních ploch – jezer, vodních nádrží, řek, mořských zátočin apod. Poskytují jinak nezastupitelné možnosti – proto se nakonec pojem mostu objevuje v mluvě i v jiných souvislostech, často symbolizujících důležité společenské funkce – mosty mezi národy, civilizacemi… Můžeme se také vzájemně varovat před nějakým krokem, který by znamenal „spálit za sebou mosty“…

  Read more >
 • Sommmerjan

  Bojiště zbrocená krví, i ta, která nakonec plánovaně využita nebyla, nepochybně patří k těm nejtragičtějším odkazům zděděným z minulosti. Měla by v prvé řadě být varováním před neopatrným kvasem v mezilidských i mezistátních vztazích (jakož i rasových či náboženských). V nynější umírněné době má proto smysl významné památky chránit a pokud možno vše také dokumentovat a informace přehledně „skladovat“ a odborně zpracovávat (to se napohled nemusí zdůrazňovat, ale stále vidíme, že památková data nejsou přehledně dostupná lokálně, ale hlavně tématicky). K významným pomníkům na státní úrovni patří doklady obranného systému hranic Československa z doby před rokem 1938. Lze o nich mluvit i z hlediska krajinného a přírodního, neboť se jednalo o po…

  Read more >
 • Sommmerjan

  Památky a příroda se staly vůdčím tématem letošních Dnů evropského kulturního dědictví (European Heritage Days – EHD). „Kontakty“ těchto dvou společenských fenoménů - „umělého“ světa tvořeného člověkem a přírodních „živlů“ patří vlastně ke kultuře od jejích počátků. Nejstarší známá „výtvarná“ díla zobrazují zvířecí osazenstvo přírody. Rostlinný i živočišný dekor prorůstá antickým stavitelstvím. Ráj je vlastně ideálem duchovním, ale je zpodobován i jako „rajská“ krajina. Podobné souznění samozřejmě poznáme prakticky v každé kultuře minulosti. Dnes můžeme zapochybovat v nějaké industriální krajině či ve čtvrti bankovních skleněných paneláků. Nicméně příroda se nevzdává a stále vytváří scenérie lahodící oku v denních, ročních i mnohaletých promě…

  Read more >
 • Sommmerjan

  Již v podstatě zcela zaniklý dům čp. 1601/II v Praze, na Václavském náměstí 47, nezanechal v informačním systému památkové péče žádnou velkou stopu, aspoň co zatím vidíme. Ve sbírce dokumentace MIS (Metainformační systém) je tč. registrována pětice obrázků, přičemž 4 z toho jsou viditelné jen v neveřejné části. Jedná se o celkové pohledy fasád z let 2011 a 2014. Je možné, že tehdy byly nastaveny pouze pro interní užití spíše omylem či z nějaké opatrnosti (kauza se nejspíše řešila úředními cestami, takže nikdo nechtěl být do vydání politického rozhodnutí podezírán z nějakého názoru). Z internetu víme, že řadou fotek disponuje Ústav dějin umění AV ČR, který se veřejně důrazně vyjadřoval ve prospěch záchrany památky (Rostislav Švácha, Martin …

  Read more >
 • Sommmerjan

  MIS dnes: Mezi ploty

  August 24, 2017 by Sommmerjan

  Název festivalu konaného v psychiatrické léčebně v Praze – Bohnicích si zde vypůjčuji v dosti přenesené souvislosti. Ale na příkladu jiného stejně zaměřeného ústavu si můžeme opět ukázat bezbřehou šíři rozpětí památkové dokumentace, která je stále komplexnější i ve svém zpřístupnění v Metainformačním systému NPÚ. V této škále nechybějí ani do jisté míry okrajové sorty památek, jakou mohou být pro mnohé i ploty, ohrady apod. Přitom velmi často jsou nedílnou součástí nějakého architektonického či urbanistického konceptu. Mnohdy však pro svou konstrukční podstatu jsou více ohrožené, než masivní budovy. Nejednou je ohrožují pohyby podloží (ve kterém jsou obvykle mělčeji založené). Dokumentaci se často brání svou zchátralostí a v záběru fotek s…

  Read more >
 • Sommmerjan

  Podnětnou, i když skličující součástí Metainformačního systému NPÚ je také dokumentace památek ohrožených či postupně chátrajících k zániku. Pro studium památek jsou takové dokumenty samozřejmě nepominutelně významné, i když soustavné pozornosti se jim spíše nedostává (důvody bývají kapacitní, případně mohou záviset i na míře zvládnutí ne zcela snadné editace záznamů v MIS…). Dosavadní vybavení databáze také nepodporuje využití dokumentů pro další srovnávací, regionální, tématické či jakékoliv další studium. Ale lze věřit, že takové potřeby budou na straně inženýrů IS zřetelnější tím více, čím obsáhlejší a nepřebernější bude obsažený dokumentační „cloud“…

  Některé druhy památek bývají trochu přehlíženy, což může být dáno již jejich méně zdůr…

  Read more >
 • Sommmerjan

  Není běžné, aby se v MIS vysloveně pružně objevovaly dokumentace z rodu OPD či HLON. Může to souviset s několika komplikacemi, které se pracovníkům NPÚ (a případně i dalším oprávněným), kteří informace předkládají, stavějí do cesty. Např. nemohou informace související s danou dokumentační či průzkumovou akcí snadno propojit (např. do jednoho alba, navíc provázaného s výsledným elaborátem, do kterého by bylo potřebné vložit náhledy s odkazy na adresu „zdroje“, tedy stránky souboru v MIS; tyto komplikace vedou např. k tomu, že některé elaboráty OPD obsahují nespočet fotek, ale v malém rozlišení, jejichž originály však v MIS nejednou zatím k dispozici nejsou). V tomto smyslu by si zasloužily podporu i výzkumné projekty (NAKI, DKRVO).

  ]Možná po…

  Read more >
 • Sommmerjan

  Řada soukromých rodinných vil je dnes již chráněna prohlášením za kulturní památku.

  Jejich umělecké kvality vstoupily do širšího povědomí např. také díky brněnským vilám Tugendhat, Stiassni, Löw-Beer, pražské Loosově vile, edici Slavných vil nakladatelství Foibos či výzkumným projektům památkářů (např. publikace a série výstav o vilách v Dobřichovicích u Prahy či v pražských Střešovicích). Na sociálních sítích jsou již také se zaujetím sledovány některé případy nešetrného zacházení, zanedbávání či nešetrných zásahů.

  Další problémy a otázky souvisejí i s prostředím, ve kterém se vily nacházejí, zejména s vilovými čtvrtěmi. Případná radikální přestavba či novostavba i v případě objektu bez památkové ochrany může vést k vážné degradaci prostřed…

  Read more >
 • Sommmerjan

  MIS dnes: MIS jako TL?

  February 18, 2017 by Sommmerjan

  Obsah Metainformačního systému památkové péče velmi intenzivně narůstá. Doplňovány jsou jednak starší i staré dokumenty, masově scanované v posledních letech. Časová osa informací o památkách je tak potenciálně budována do minulosti (potenciálně je nutné říci proto, že ne u všech dokumentů je v metadatech zatím odpovídající údaj o datu jejich vzniku; nicméně pro studium jsou dokumenty k dispozici ve výběrech k dotyčným objektům). Současně ovšem stále probíhá intenzivní dokumentování aktuálního stavu i probíhajících proměn památek.

  Před pár dny jsem cestou městem pořídil snímek jednoho domu v pražské Bubenči (nebo je to ten Bubeneč?), nepřehlédnutelně se uplatňujícího v nedávno ještě skoro vesnické uličce výrazně červenou barvou fasády. Pohl…

  Read more >
 • Sommmerjan

  Památková krajina 2017

  February 9, 2017 by Sommmerjan

  Kulturní krajina a památková péče. Památkové téma NPÚ 2017.

  (Na stránce se ještě občas pracuje! Díky za pochopení!)

  Jako nespecialista si zde dovoluji jen upozornit na další možnost využití podnětů vyplývajících z vyhlášení památkové krajiny jako "mediálního" tématu NPÚ na rok 2017.

  Navazuji na podobné snahy a pokusy realizované v souvislostech minulých ročních témat památkové péče, protože si představuji, že by "virtuální" slovníček mohl být nakonec trvalým výsledkem Roku a vlastně tak zmnožovat znalostní báze poskytované ze strany památkářů odborné i široké kulturní veřejnosti.

  Nabídka aktuálních akcí pro veřejnost jistě bude pestrá, i když přehlednosti neprospívá, že zatím není možné přehled získat na nějaké základní "svodné" stránce.

  Např. …

  Read more >
 • Sommmerjan

  Úkolem památkové péče „v terénu“ je co nejdokonalejší ochrana a citlivé a trvanlivé ošetření památkových hodnot kulturních památek a objektů tvořících jejich prostředí (ochranná pásma kulturních památek, památkové zóny, rezervace…). Stav památek a jejich hodnoty jsou různými způsoby zaznamenávány nejen jako podklad pro kvalifikované rozhodování o postupech péče, ale i jako stále rozšiřovaná sbírka znalostí, jež vlastně tvoří napohled ve své archivní podobě nenápadnou, ale nepochybně jednu z klíčových součástí našeho vztahu k památkám. Bez sběru informací a jejich studia i veřejného zpřístupňování by byl celý ochranný proces ochuzen a postupně redukován na byrokratické kontroly plnění předpisů a pokutování poklesků. Vztah lidí k památkám je…

  Read more >
 • Sommmerjan

  Podkroví starého domu je dnes pro mnoho vlastníků památek i projektantů rekonstrukcí jakýsi rezervní prostor pro exploataci objemu budovy, případně pro nezvyklé architektonické kreace pod svažitými stěnami. A samozřejmě je to provázeno vyhlídkou na ...vyhlídku z oken s nadhledem nad okolním upachtěným světem.

  Většinou při úpravách dojde k bezmyšlenkovitému vyhození všeho nepotřebného, nebo spíše vůbec všeho, coby starého harampádí. Mnohokrát přitom není vytvořen prostor pro podrobnou dokumentaci (tu často nepožadují ani památkáři; památka přeci zůstala zachována pod zateplením, podhledy atd., a zůstala tak nejlepším dokumentem o sobě samé).

  Problém přitom je, že často zanikají i detaily, které nebyly náležitě vyhodnoceny a mohou tak zmizet i…

  Read more >
 • Sommmerjan

  Hranice toho, co je památka, jakoby se rozvolňovaly. To směřuje snad k jakési humanizaci v tom smyslu, že si každý pro své zajímání může vybrat jakékoliv doklady minulosti (a proč ne i současnosti). Tradičně totiž památková péče odmítala vůbec nějak se zajímat o to, co nebylo jako památka podloženo expertním potvrzením v rámci pečlivého administrativně-odborného procesu, kdy památka byla navržena za kulturní památku, načež byl tento návrh pečlivě prostudován a poté v náležitých případech akceptován a „věc“ byla za kulturní památku prohlášena. Tím začala také její zákonná ochrana vykonávaná pod odborným dohledem (vlastně začínala již momentem přijetí návrhu na prohlášení za kulturní památku, od kdy je nutné zacházet s věcí, jakoby již památ…

  Read more >
 • Sommmerjan

  K vlastnostem veřejně dostupné verze Parametrického vyhledávání v Metainformačním systému IISPP patří, že neumožňuje nastavit časový interval, ve kterém byly soubory vloženy. Z hlediska základního poslání MIS zřejmě nejde o mnoho, ale kdo by chtěl sledovat, co se aktuálně v oblasti dokumentace i výzkumu památek zrovna děje, jsou pro něj možné podněty z výpisu aktualizací nepochybně přínosem (např. dokumenty z oblasti vědeckých výzkumů nejsou ani odlišitelné nějakým specifickým kategorizováním, tagováním apod.). Věřme tedy, že tato možnost bude veřejnosti časem poskytnuta (zatím ji mají jen registrovaní správci a editoři MIS). (Vidíme u stále většího počtu webů, že se k tomu používají např. časové osy s možností nastavit filtraci posouváním…

  Read more >
 • Sommmerjan

  Převaha fotografií dokumentujících památky nás nějak rozladí… Nešetrně je provedeno něco elektroinstalačního, okno je plastové, něco je necitlivě přemrštěně obarveno, na střeše straší satelit, v pozadí vykukuje plechové silo nebo betonové obytné kukaně…

  Je zajímavé, že líbezná „kalendářová“ fota jsou spíše vzácností. Pozitivním příkladem může být téměř pohádková chaloupka na připojeném snímku. Ale i na tomto snímku si můžeme ilustrovat určitý subjektivismus a časovou podmíněnost úsudků. Zde nás dnes již skoro neruší střešní krytina z vláknocementových šablon. Má neutrálně šedou barvu, místy i nepravidelné skvrnky mechu zmírňující kontrast „nepřírodního“ prvku industriální produkce. Jinak vše působí dojmem citlivé průběžné údržby, bez nadměr…

  Read more >
 • Sommmerjan

  Památky mají samozřejmě základní společenský význam jako odkaz na více či méně slavnou a někdy i zcela obyčejnou minulost, ale i jako oživující či zkrášlující prvek v životním prostředí. Přesto ale zacházení s nimi je v různé míře ovlivňováno hloubkou poznání historického významu, a to včetně nejrůznějších technických detailů. Zvláštní situací z hlediska sběru informací o konstrukční podstatě staveb je moment jejich vzniku (dnes by možná monitorování výstavby již nemělo být chápáno jen jako doklad o správném provedení zakázky podle kontraktu a pro kolaudaci, ale jako součást podkladů pro budoucí výzkumnou práci nebo i případné posuzování památkového významu), jakákoliv situace změn či zásahu do stavebních konstrukcí (postupně si získává po…

  Read more >
 • Sommmerjan

  V dynamicky narůstajícím dokumentačním bohatství MIS se objevují i nejrůznější detaily staveb. Příkladem mohou být i nápisy. Asi je vhodné, když jsou ještě doplněné měřítkem, barevnou škálou a údajem o umístění (schématem). Ale na druhé straně je samozřejmě nutné uvítat cokoliv jako mnohem lepší, nežli nic.

  Zde se jedná o nápis na stěně kostela, podle údajů v popisu dokumentu situovaný v úrovni kruchty. Podle provedení nápisu lze přibližně odhadovat původ v 16. či na počátku 17. století. Nejsem znalec písma, ale pravděpodobně je správné čtení: pane boze smiluj se nad nami.

  Nepochybně je vhodné, když je v metadatech pokud možno opis nápisu uveden.

  Zdroj.

  Read more >
 • Sommmerjan

  Zájem památkové péče samozřejmě postihuje prakticky veškeré výplody lidského, kulturního snažení. Ochrana zvířeny k tomu samozřejmě patří také, stejně jako dávné i nedávné projevy zvídavosti a sběratelství (např. exotické ptactvo ve voliérách či zlatých klíckách), ale také potřeby vzdělávací či výzkumné. Také špičkové zoologické zahrady jsou nepochybně kulturními památkami. V našich zemích k nejznámějším ZOO patří africké safari ve Dvoře Králové. V nedávné době došlo k prohlášení za kulturní památku. Nyní se objevila také první skupina fotografií v Metainformačním systému NPÚ.

  Read more >
 • Sommmerjan

  (Verze 20161029-1800; další editace v záměru.)

  Úroveň podrobnosti dokumentace památek v zásadě nemá hranice. Od snímků z kosmu až po elementární prvky krystalických struktur slitin (rozsáhlé zavlažovací systémy apod. / vs. mikroskopické snímky barevných nátěrů či genetické rozbory pracující někde kolem atomární úrovně). Asi nejvíce hlavní pak je, aby se data dala efektivně najít ve všemožných souvislostech. V tomto smyslu však vždy bude třeba překonávat bariéry, nejednou pocházející z tradičních metodických či administrativních postupů.

  Informační systém by v zásadě měl umožnit vložení jakékoliv položky tak, aby současně byla propojena v potřebných kontextech. To se nejčastěji děje nastavením náležitých parametrů (pojmenování a další označen…

  Read more >
 • Sommmerjan

  Nástin případné úvahy ve smyslu možné koncepce nejspíše provždy hypotetické metodiky „zánikového průzkumu a dokumentace“ staveb

  (Pracuje se!!!)

  Motto: Hlavní dopad by asi metodika měla mít jinam, než na odborníky dokumentující památky již osvědčenými metodami OPD či SHP… Spíše na zákonodárce a úředníky. Podobně jako u ostatních metodik není deficit ani tak z odborného hlediska, ale z hlediska kapacit, technického vybavení, morální i další podpory či obecnějšího pochopení významu zaznamenávaných informací apod. Snad se podaří zapůsobit i tam, kde např. nezávislí aktivisté sbírají dokumentaci, aby ji sdíleli a archivovali co "nejčitelněji" pro nynější i budoucí studium.


  Zanikající stavební konstrukce či architektonická díla mnohdy opouštějí svě…


  Read more >
 • Sommmerjan

  Zajímavým zpestřením dnešní bohaté dotace datových souborů v Integrovaném informačním systému NPÚ, dostupnými prostřednictvím metainformačního systému MIS, jistě také je několik fotografií kostela sv. Šimona a Judy v Viticích (okres Kolín). Dokumentují aktuální stabilizovaný stav památky po opravě omítek před několika lety. Po určitém škobrtání v systémech vyhledávání se dopracujeme i k evidenčním údajům v Památkovém katalogu . Zde ovšem postrádáme některé údaje, např. odkazy na publikace o kostele (vždyť je obsažen např. v Soupisu památek, Uměleckých památkách Čech nebo Posvátných místech království Českého).

  Poměrně aktualizovaný popis se zdůrazněním dvoulodní gotické dispozice lodi a nálezu cenných gotických maleb mají Cesty a památky . …

  Read more >
 • Sommmerjan

  Integrovaný informační systém NPÚ nám zpřístupňuje mnoho informačních zdrojů. Cestou k uloženým souborům je Metainformační systém – MIS. Co jsem slyšel, ne každý se v něm snadno zorientuje, ale dobrá, nic není úplně jednoduché. Detaily kdyžtak nechme na jindy. Kromě fotografií, o kterých zde již padaly zmínky, jsou touto cestou zpřístupňována velká kvanta dalšího archivního, ale i výzkumného a aktuálního informačního materiálu (OPD, monitoring stavebně-technického stavu). Je jistě dobré, když se škála funkcí tohoto datového úložiště rozšiřuje a snad si i památkáři polem bojující i manažující uvědomují, jak obrovitý odborný kapitál se "skrývá" v tom, že jsou data na jednom místě. Samozřejmě nelze přehlížet ony problémy s tříděním a vyhledáv…

  Read more >