FANDOM


Slovník

Interpretace památkové hodnoty, poznatků o historii památek a její tlumočení veřejnosti patří k významným úkolům státní památkové péče, i když ve srovnání s výkonem odborných činností v rámci výkonu státní správy se nejedná o vrcholnou prioritu. Přesto se právě v interpretaci odborných poznatků skrývá jedna z opor ochrany kulturního odkazu. Je na ní totiž založena ochota vlastníků památek i obecné veřejnosti vůbec akceptovat a strpět různá omezení, která z ochrany památek plynou hlavně pro vlastníky památek, ale třeba vytvářející brzdy pro rozsáhlé modernizace veřejných prostranství či budov apod.

Interpretace památek a její prezentace se především odehrává v několika základních rovinách.

Základním způsobem interpretace je snaha o optimální opravu památek, která zaujme veřejnost a přesvědčí ji o prospěšnosti ochrany památek v obecné rovině.

Publikační činnost. Zejména vydávání publikací umožňujících čtenářům získat informace o hodnotách památek, a tak posilujících zájem veřejnosti o uchování nezastupitelných hodnot historických objektů.

Vedle tištěných publikací (od vědeckých studií po propagační letáky) se dnes jedná o zpřístupňování informací cestou internetu. Toto řešení je velice operativní a efektivní, ale v památkové péči není zatím plně rozvinuto. Určité pozornosti, až nadhodnocení se dostává sociálním sítím (Facebook), zatímco prakticky stranou zájmu zůstávají nástroje pro tříděné systémy "statických" stránek (Wikipedia, blogy).

Bezprostřední komunikace s veřejností. Nezprostředkované osobní sdělování interpretace má mimořádnou váhu a mělo by se stát klíčovým úkolem památkových institucí zejména proto, že jsou v bezprostředním kontaktu jak s objekty památkové ochrany, tak s vlastníky památek, obcemi i občanskými iniciativami.

Komunikace se může odehrávat dle možností kdykoliv, ale je vhodné připravovat různé příležitostné akce – komentované prohlídky archeologických výzkumů či restaurátorských prací, akce v souvislosti s mezinárodními či národními památkovými dny (v ČR dosud bohužel nic takového neexistuje).

Mimořádnou závažnost mají vzdělávací programy pro mládež. Spolu s ostatními cestami interpretace by měly být vlastně v každém kroku zacházení s památkami zvažovány jakékoliv možnosti využít např. probíhající konzervační aj. zásahy ke vzdělání jak odborníků, tak i laické veřejnosti a na prvním místě také školní mládeže, jakož i rodinných skupin sídlících v okolí památky apod.

Z etických důvodů je podstatné vždy umožnit v interpretačních programech začlenění aktuálních poznatků. Pokud možno tak, aby prezentaci zajistili odborníci angažovaní na probíhající akci.

Z určitého nedostatečného institucionálního docenění interpretace a prezentace památkových hodnot vyplývá, že v rámci památkových institucí nejsou tyto činnosti zcela adekvátně zabezpečeny po stránce kapacit (to se týká i odborného rozhledu v širokých souvislostech celého oboru).

Ideálním řešením z hlediska odborné hodnoty sdělovaných informací by bylo podpořit kapacity odborných složek památkové péče (výzkumní pracovníci, odborní referenti) tak, aby mohli seriózně připravovat podklady pro veřejnou prezentaci informací z činnosti památkové péče.

V nejobecnější rovině je pojem interpretace spojován s mnoha obory věnovanými tlumočení či předkládání nějakého obsahu, avšak vymezení není zcela přesné. Z oblastí kultury je příznačná např. interpretace hudebních skladeb, tedy jejich převedení do zvukové podoby poskytované posluchačům.

Jedním z poslání oboru památkové péče je také hledání a realizace optimálních způsobů tlumočení podstaty památkových hodnot chráněných ve veřejném zájmu široké veřejnosti. Snažení v tomto směru je třeba chápat jako společenský úkol, ve kterém jsou památkové instituce nezastupitelné.


Základní dokument k tématu:

ICOMOS – Charta o interpretaci kulturního dědictví vypracovaná mezinárodním výborem ICOMOS pro interpretaci a prezentaci kulturního dědictví přijatá na 16. Valném shromáždění ICOMOS, Québec (Canada), 4.10.2008 Komentovaný český překlad: https://ceskaplacka.wordpress.com/2009/12/29/k-charte-icomos-o-interpretaci-a-prezentaci-pamatek/

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.