FANDOM


Slovník

7711809412 aba6c2aee4 z d-1-

Degradující omítky historické stavby umožňují pozorovat doklady stavebního vývoje (zazděné okno). Zdroj.

5152153300 ef2f8fdec2 z d-1-

Proměny staveb často souvisely s příchodem nových výtvarných a slohových názorů a potřeb. Mnoho zásahů však bylo čistě užitkových, z estetického hlediska degradujících. Dnešní památková péče pak nejednou stojí před dilematy - zda stavbě navrátit někdejší umělecké řešení, nebo konzervovat historicky opodstatněné navrstvené utilitární dodatky. Zdroj.

Stavební vývoj prodělává každý stavební objekt od svého vzniku (resp. již v době výstavby, kdy může např. docházet k etapovité výstavbě, doprovázené změnami projektu apod.). Tyto proměny jsou historickým svědectvím, a proto jsou také vnímány jako součást památkové hodnoty objektu. Mají proto význam i pro volbu způsobu zacházení s historickou stavbou a jsou předmětem aplikovaného i základního vědeckého zkoumání.

K rozpoznání stavebního vývoje slouží především stavebně-historický průzkum, výzkumy uměleckohistorické i evidenční, monitorovací apod.; častým zdrojem poznatků o stavebním vývoji stojících objektů i reliktů reálně zaniklých staveb jsou archeologické výzkumy. Poznatky o stavebním vývoji či proměnách umělecké výzdoby nebo funkčním vývoji mohou přinášet i stavebně-technické průzkumy, statické průzkumy, restaurátorské průzkumy apod. Významným, ale v obecnějším měřítku dosud spíše nedoceněným zdrojem informací jsou tzv. operativní průzkumy a dokumentace historických staveb, protože umožňují zhlédnout i části staveb za obvyklého stavu zakryté omítkami apod.

Poznatky ze všech průzkumů by měly být vzájemně kombinovány, což se zatím děje spíše ojediněle, v případě speciálně koncipovaných projektů obnovy památek. Zatím nejsou k dispozici (a ani připravovány) nástroje ke sdílení poznatků formou obecně dostupných webů, databází apod.